Hrvatski opservatorij održivog razvoja turizma

Socijalni pokazatelji

Misija i vizija Naš tim Projekti Ovlaštenja
Krajobrazna arhitektura Stručni poslovi zaštite okoliša Bioraznolikost - georaznolikost - krajobrazna raznolikost Održivo gospodarenje otpadom i sanacija okoliša Prilagodba klimatskim promjenama Zeleni certifikati i edukacija
Pokazatelj Broj turističkih noćenja na stotinu stalnih stanovnika

Obrazloženje

Za razliku od pokazatelja zadovoljstva lokalnog stanovništva turizmom, kojim se mjeri subjektivni osjećaj opterećenja turizmom lokalne društvene zajednice, ovim pokazateljem se mjeri objektivni intenzitet turizma, odnosno pritisak koji turizam stvara na lokalnu društvenu zajednicu, ali i prostor.

Opis

Broj turističkih noćenja u komercijalnim i nekomercijalnim oblicima smještaja na stotinu stalnih stanovnika.

Pristup

Složeni pokazatelj čija se procjena temelji na sekundarnim podacima (ukupan broj godišnje ostvarenih turističkih noćenja u komercijalnim i nekomercijalnim smještajnim objektima te ukupan broj stalnih stanovnika). Pokazatelj se temelji na turističkim noćenjima i time dijelom odstupa od ETIS/UNWTO prijedloga koji uzima u obzir broj turista i jednodnevnih posjetitelja. Međutim, niti broj turista niti broj jednodnevnih posjetitelja nisu dostupni u hrvatskom sustavu statistike turizma. Nadalje, broj dolazaka turista je precijenjen uslijed višestrukog evidentiranja dolazaka u različite smještajne kapacitete.

Izvori podataka

  • eVisitor za broj noćenja u komercijalnom smještaju
  • eVisitor, DZS i drugi izvori za procjenu broja noćenja u nekomercijalnom smještaju
  • DZS za procjenu stalnog stanovništva u određenoj godini

 

Pokazatelj Udio stalnog stanovništva destinacije koje je zadovoljno turizmom

Obrazloženje

Pozitivan stav stanovnika prema razvoju turizma jedan je od ključnih elemenata njegove uspješnosti. Tamo gdje turizam nije podržan može se očekivati otpor stanovnika prema infrastrukturnim ulaganjima. Dodatno, gostoljubivi domaćini jedan su od ključnih faktora u formiranju cjelokupnog zadovoljstva turista posjetom.

Opis

Složeni pokazatelj temeljen na pitanjima koja opisuju stavove lokalnih stanovnika prema razvoju turizma i turistima. Pokazatelj predstavlja procjenu udjela stalnih stanovnika koji su zadovoljni turizmom u destinaciji u ukupnom broju stalnih stanovnika u destinaciji (u %).

Pristup

Kvantitativno istraživanje stavova lokalnog stanovništva koje se provodi na reprezentativnim uzorcima stanovnika (anketa). Ukoliko su rezultati takvih istraživanja na raspolaganju, pokazatelj se izravno preuzima iz istraživanja. Inače je potrebno provesti istraživanje.

Izvori podataka

Primarno kvantitativno istraživanje (anketa lokalnog stanovništva).

 

Pokazatelj Udio turista koji su zadovoljni svojim cjelokupnim iskustvom u destinaciji

Obrazloženje

Zadovoljstvo posjetitelja odnos je percipirane vrijednosti i kvalitete, očekivanja i stvarnog iskustva. Zadovoljni posjetitelji se vraćaju u destinaciju, dovode nove goste, dulje borave, generiraju veći prihod i stvaraju nova radna mjesta u destinaciji. Nadalje, praćenjem zadovoljstva posjetitelja mjere se i prate učinci aktivnosti na unapređenju turističkog proizvoda destinacije.

Opis

Procjena udjela turista (u %) u komercijalnim smještajnim kapacitetima koji su zadovoljni svojim cjelokupnim iskustvom/boravkom u destinaciji.

Pristup

Kvantitativno istraživanje turističke potražnje koje se provodi na reprezentativnim uzorcima turista u komercijalnim smještajnim kapacitetima (anketa). Ukoliko su rezultati takvih istraživanja na raspolaganju, pokazatelj se izravno preuzima iz istraživanja. Inače je potrebno provesti istraživanje.

Izvori podataka

Anketa turista (npr. istraživanja TOMAS Instituta za turizam)

 

Pokazatelj Postotak ponovljenih/stalnih turista u destinaciji

Obrazloženje

Cilj destinacije je privlačiti nove goste, ali i zadržavati one stare. Stalni (‘vjerni’) gosti često donose i veću korist destinaciji. Prijedlog je (ETIS) pratiti udio gostiju koji se vraćaju unutar posljednjih 5 godina i usmjeriti se na praćenje ponovljenih dolazaka turista u komercijalnim oblicima smještaja.

Opis

Procjena broja turista u komercijalnim smještajnim kapacitetima koji su već posjetili odredište tijekom posljednjih 5 godina u ukupnom broju turista u komercijalnim smještajnim kapacitetima u destinaciji (u %).

Pristup

Kvantitativno istraživanje turističke potražnje koje se provodi na reprezentativnim uzorcima turista u komercijalnim smještajnim kapacitetima (anketa). Ukoliko su rezultati takvih istraživanja na raspolaganju, pokazatelj se izravno preuzima iz istraživanja. Inače je potrebno provesti istraživanje.

Izvori podataka

Anketa turista (npr. istraživanja TOMAS Instituta za turizam)