Hrvatski opservatorij održivog razvoja turizma

Područja mjerenja

Misija i vizija Naš tim Projekti Ovlaštenja
Krajobrazna arhitektura Stručni poslovi zaštite okoliša Bioraznolikost - georaznolikost - krajobrazna raznolikost Održivo gospodarenje otpadom i sanacija okoliša Prilagodba klimatskim promjenama Zeleni certifikati i edukacija

S obzirom na to da je Republika Hrvatska članica Europske Unije te zbog usklađenosti s preporukama Europske komisije, u odabiru baznih pokazatelja primijenjen je Europski sustav indikatora turizma za održivo upravljanje destinacijama - ETIS. Međutim, s obzirom na INSTO inicijativu UNWTO-a, lista pokazatelja je potpuno prilagođena svim obveznim pitanjima održivosti koju je odabrao UNWTO. U tom smislu, primijenit će se, ukoliko je to moguće, svih devet ETIS sekcija pokazatelja koji potpuno pokrivaju osam od devet obveznih pitanja odabranih od UNWTO-a. Zbog važnosti zadovoljstva turista destinacijom u vidu održivosti razvoja, kao i održivih politika upravljanja destinacijom koji nisu dio UNWTO-vih obaveznih područja, lista baznih pokazatelja proširena je za još tri ETIS pokazatelja. Također, baznu listu pokazatelja čine i dva pokazatelja koji nisu dijelovi ETIS-a, ali su zasebno obvezno područje UNWTO-ove liste, a odnose se na upravljanje prostorom. S obzirom na činjenicu da su pokazatelji za UNWTO-ova područja globalni i relativno generalni, neki od pokazatelja (prostorni), prilagođeni su situaciji u Hrvatskoj, te su predloženi pokazatelji koji će dati realniju sliku o održivosti korištenja prostora u svrhu turizma. Također ETIS-ovi pokazatelji su neznatno prilagođeni, sukladno terminologiji, te mogućnosti prikupljanja podataka.

Pregled baznih CROSTO pokazatelja

Područje održivosti Pokazatelj na regionalnoj razini Odgovarajući pokazatelj na lokalnoj razini

ekonomska

Broj turističkih noćenja u komercijalnom smještaju

ekonomska

Izravna zaposlenost u turizmu kao udio ukupne zaposlenosti u destinaciji

ekonomska

Postotna godišnja bruto popunjenost smještajnih kapaciteta

ekonomska

Prosječna dnevna potrošnja turista u eurima

socijalna

Broj turističkih noćenja (komercijalnih i nekomercijalnih) na stotinu stalnih stanovnika

socijalna

Udio stalnog stanovništva destinacije koje je zadovoljno turizmom

socijalna

Udio turista koji su zadovoljni svojim cjelokupnim iskustvom u destinaciji

socijalna

Postotak ponovljenih/stalnih turista u destinaciji

okolišna

Potrošnja energije turista u odnosu na potrošnju energije stalnog stanovništva

okolišna

Potrošnja vode turista u odnosu na potrošnju vode stalnog stanovništva

okolišna

Postotak otpadnih voda destinacije tretiranih do najmanje sekundarne razine prije ispuštanja

okolišna

Proizvodnja komunalnog otpada turista u odnosu na proizvodnju komunalnog otpada stalnog stanovništva

okolišna

Udio turističkih poduzeća koja koriste sustave dobrovoljnog certificiranja/označavanja ekološkog poslovanja

prostorna

Udio destinacijskog područja izvan stalnih naselja na kojem su izgrađeni objekti ugostiteljsko-turističke namjene

prostorna

-

Udio destinacijskog područja unutar građevinskog područja naselja na kojem su izgrađeni objekti ugostiteljsko-turističke namjene

Izvor: autori.