Hrvatski opservatorij održivog razvoja turizma

INSTO mreža

Misija i vizija Naš tim Projekti Ovlaštenja
Krajobrazna arhitektura Stručni poslovi zaštite okoliša Bioraznolikost - georaznolikost - krajobrazna raznolikost Održivo gospodarenje otpadom i sanacija okoliša Prilagodba klimatskim promjenama Zeleni certifikati i edukacija

Međunarodna mreža održivih turističkih promatrača turizma (INSTO) osnovana je 2004. godine s osnovnim ciljem podržavanja stalnog poboljšanja održivosti u turističkom sektoru kroz sustavno, pravodobno i redovito praćenje rezultata i učinka turizma te povezivanje odredišta u kako bi se stekao bolji uvid u korištenje resursa širom zemlje i poticalo odgovorno upravljanje turizmom.

Kroz sustavnu primjenu tehnika praćenja, evaluacije i upravljanja informacijama, inicijativa pruža kreatorima politika, planerima, menadžerima u turizmu i drugim relevantnim dionicima, ključna sredstvima za jačanje institucionalnih kapaciteta kako bi podržalo formuliranje i provedbu održivih turističkih politika, strategija, planova i upravljačkih procesa.

Osnovni ciljevi INSTO mreže su:

  • Integrirani pristup -osigurati okvir za sustavno, pravodobno i redovito praćenje korištenja resursa i bolje razumijevanje utjecaja turizma.
  • Podatci - uspostaviti snažan temelj opipljivih i strukturiranih podataka za informirano upravljanje.
  • Osnaživanje dionika - aktivno angažirati lokalne dionike u mjerenju rizika, troškova, utjecaja, ograničenja i mogućnosti kroz inkluzivni i participativni pristup.
  • Mreža i Učenje - razmijeniti informacije za poboljšanje znanja, suradnje, komunikacije i veće javne odgovornosti.
  • Mjerenje učinkovitosti - pratiti i savjetovati o provedbi planova, politika i aktivnosti upravljanja održivim razvojem.
  • Kontinuiranost - poticati dugoročnu obvezu redovitog nadzora .

Postajući članom INSTO mreže, destinacije se pridružuju grupi predanih partnera koji se obvezuju na kontinuirane napore mjerenja na destinacijskoj razini, prihvaćajući kontekstno osjetljivu i dinamičnu prirodu koncepta "održivost". Iako tradicionalni izvori podataka igraju ključnu ulogu u aktivnostima mjerenja, partneri u mreži sve više primjenjuju i potiču se na korištenje novih i inovativnih izvora podataka koji omogućuju snažnije dokaze koji pomažu u stvaranju održivijih destinacija.

Više na : http://insto.unwto.org/observatories/