Hrvatski opservatorij održivog razvoja turizma

Prostorni pokazatelji

Misija i vizija Naš tim Projekti Ovlaštenja
Krajobrazna arhitektura Stručni poslovi zaštite okoliša Bioraznolikost - georaznolikost - krajobrazna raznolikost Održivo gospodarenje otpadom i sanacija okoliša Prilagodba klimatskim promjenama Zeleni certifikati i edukacija
Pokazatelj Udio destinacijskog područja izvan građevinskog područja naselja na kojem su izgrađeni objekti ugostiteljsko-turističke namjene

Obrazloženje

Temeljem navedenog pokazatelja doznaje se u kojoj mjeri su površine izvan naselja okupirane izgradnjom za potrebe turizma, a kontinuiranim praćenjem ovog pokazatelja ukazuje se na razmjere širenja zona ugostiteljsko-turističke namjene.

Opis

Udio (u %) destinacijskog područja izvan građevinskog područja naselja na kojem su izgrađeni objekti ugostiteljsko-turističke namjene (zone T1/T2/T3) u ukupnoj površini jedinice lokalne samouprave.

Pristup

Složeni pokazatelj čija se procjena temelji na sekundarnim podacima.

Izvori podataka

  • Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja
  • Hrvatski zavod za prostorni razvoj / županijski zavodi za prostorno uređenje

 

Pokazatelj Udio destinacijskog područja unutar građevinskog područja naselja na kojem su izgrađeni objekti ugostiteljsko-turističke namjene

Obrazloženje

Temeljem navedenog pokazatelja doznaje se u kojoj mjeri su površine unutar naselja okupirane izgradnjom za potrebe turizma, odnosno u kojoj je mjeri naselje zadržalo funkciju stalnog stanovanja tijekom cijele godine.

Opis

Udio (u %) površine destinacijskog područja unutar građevinskog područja naselja na kojem su izgrađeni objekti ugostiteljsko-turističke namjene (T1, T2, T3, T4, U) u ukupnoj površini građevinskog područja naselja.

Pristup

Složeni pokazatelj čija se procjena temelji na sekundarnim podacima i dodatnoj analizi izgrađenosti.

Izvori podataka

Županijski zavodi za prostorno uređenje (urbanistički planovi uređenja)